Aanmelden

Wie komen in aanmerking voor een voedselpakket: Iedere inwoner van de Gemeenten HOLLANDS KROON (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer & Niedorp) & SCHAGEN, (Schagen, Zijpe & Harenkarspel), die om welke reden dan ook enige tijd in financiële problemen zit en na betaling van de vaste lasten te weinig geld overhoudt om van te leven.

 

Door Voedselbank Nederland zijn er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe normbedragen vastgesteld van het besteedbaar inkomen per maand: (wat men overhoudt na betaling van vaste lasten, huur, gas, water, licht, verzekering, aflossing schulden, telefoon) Wanneer dit bedrag minder is dan onderstaande bedragen, dan kan men (met inachtneming van bepaalde richtlijnen) een verzoek indienen voor een voedselpakket.

Voor de berekening van de toekenningscriteria wordt gebruik gemaakt van de NIBUD normen.

Per 17 september 2022 gelden de volgende criteria:

 • Per huishouden een bedrag van 190 Euro
 • Per persoon komt daarbij: 110 Euro

Aantal personen:

 1.           €  300,–
 2.           €  410,–
 3.           €  520,–
 4.           €  630,–
 5.           €  740,–
 6.           €  850,–
 7.           €  960,–                      

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Inkomsten:

Onder de inkomsten vallen de  netto inkomsten, inclusief toeslagen en ( voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.   Voor inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld) Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 300,– per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer/zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal € 300,– per persoon per maand bedragen.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen (kosten worden dan ook niet meegeteld)
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk of bijbaantje

Uitgaven:

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan worden dus niet meegeteld. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

 • huur
 • rente en aflossing hypotheek
 • energie en water
 • gemeentelijke belastingen en belastingen waterschap  voor zover die daadwerkelijk worden betaald.
 • aflossing van schulden die schriftelijk zijn vastgelegd en per bank worden betaald.
 • kosten van kinderopvang onder aftrek van eventuele toeslagen.
 • Voor een aantal posten zijn vaste bedragen vastgesteld die verzameld worden in een totaalbedrag per maand voor de aanvrager, een bedrag voor de partner en een bedrag per overige inwoners:

 

                                                                   Aanvrager       Partner            overige inwoners

Kabel & internet                                     € 59                      —                       —

Mobiele telefoon                                    € 10                  € 10                    € 10

Zorgverzekering                                     € 168                € 168                     —

Eigen risico     € 10                                € 32                  € 32                       —

Overige verzekeringen                          € 25                  € 20                    € 10

Zelfzorg middelen                                  € 5                    € 5                      € 5

Persoonlijke verzorging                        € 10                   € 10                   € 10

Was & schoonmaakmiddelen              € 5                       —                         —

Vervoer                                                    € 15                   € 15                    € 18

Totaal per maand                                  € 330                 € 260                  € 60

 

 • kosten overige zorgnota’s die niet worden vergoed en eigen bijdragen voor oa geneesmiddelen tot een maximum van € 38,– en per volwassene
 • overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

de volgende uitgaven worden niet meegerekend:

 • autokosten tenzij deze om medische redenen dan wel voor het werk noodzakelijk zijn.  Gerekend wordt dan met € 0,19 per km.  Het bezit van een auto op zich is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Er zal in gevallen waarbij autokosten (enkel gebruikskosten) wel worden meegerekend ook rekening moeten worden gehouden met ontvangen vergoedingen hiervoor. De beoordelaar maakt een zorgvuldige afweging.
 • kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat.
 • premie voor spaar- pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

 

Hardheidsclausule:

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de Voedselbank dan wel het Bestuur hiervan bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van de regels.

 

Intakeprocedure

Voedselbank “Kop van Noord” wil er door een zorgvuldige intakeprocedure zeker van zijn dat de voedselpakketten alleen terechtkomen bij mensen die het echt nodig hebben.

Aanmelden voor een wekelijks voedselpakket kan bij de Voedselbank Kop van Noord. (voedselbank@kopvannoord.nl)

U kunt ook bijgaand formulier uitprinten, invullen en opsturen naar Voedselbank Kop van Noord, Randweg 6, 1761 LR  Anna Paulowna.

Houdt U er rekening mee dat het bestuur van de Voedselbank uw aanvraag op financiële gegevens laat beoordelen door de Gemeente Schagen of Hollands Kroon. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij u de disclaimer op het aanvraagformulier aan te willen vinken.

 

Vul hier het aanvraagformulier in.

Let wel: de volgende bewijsstukken moet u inleveren bij het aanvraagformulier om voedselhulp:

Bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen en eventueel van uw partner met daarop:

 • recente huurbetaling;
 • recente betalingen water, elektra en gas;
 • recente betaling gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting;
 • recente betaling verzekeringen (inboedel, opstal, WA);
 • recente betaling ziektekostenverzekering;
 • recent ontvangen bedragen inzake voorlopige aanslag inkomstenbelasting, huurtoeslag en zorgtoeslag;

Van de inkomsten dient u de loonstroken en/of specificatie uitkering van de laatste 3 maanden in te leveren.

Van de bezittingen en schulden: bewijsstukken van betaling van aflossingen.

Mocht u er zelf niet uitkomen dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06 52581598.  Zij behandelen uw aanvraag verder en kunnen het formulier ook aan u toesturen.

Tijdelijke steun in de rug

Wanneer u voor een voedselpakket in aanmerking komt, is dit in de meeste gevallen eerst voor 3 maanden. Daarna wordt weer een herindicatie gedaan en kan uw voedselpakket worden verlengd met 3 tot 6 maanden, waarna weer een herindicatie plaats vindt. Een voedselpakket is een tijdelijke steun in de rug. Wanneer na een herindicatie blijkt dat uw inkomen weer toereikend is, krijgt u daar bericht van.

Anonimiteit

De Voedselbank garandeert de uiterste zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag en anonimiteit van de aanvrager.

De distributiepunten

Anna Paulowna, Hippolytushoef, Middenmeer, Niedorp, Warmenhuizen & Schagen zijn op dit moment de punten waar de voedselpakketten na toekenning kunnen worden afgehaald.

Stopzetten

St. Voedselbank Kop van Noord behoudt zich het recht voor om toekenning van een voedselpakket alsnog te weigeren of stop te zetten als men zich niet aan de regels houdt.

Privacy

Voedselbank Kop van Noord hanteert het privacy beleid van Voedselbanken Nederland. Deze kunt u hier lezen.