Privacybeleid

Voedselbank Kop van Noord hanteert het privacy beleid van Voedselbanken Nederland.

Voedselbanken Nederland is de koepelorganisatie van de voedselbanken in Nederland. Zij heeft tot taak om de lokale voedselbanken en de distributiecentra van voedselbanken zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taak om mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven, tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Wij doen dit door voedsel in te zamelen dat anders verspild zou worden. Ook bij onze Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Voedselbanken Nederland uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Wij zullen, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en de daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij Voedselbanken Nederland wilt meehelpen, zullen wij – na het intakegesprek en de aanlevering van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) –  uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw CV verwerken;
  • Als u een donatie wilt doen aan Voedselbanken Nederland verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft;
  • Ook verwerken wij de contactgegevens van u als u leverancier of opdrachtnemer bent voor de Voedselbank;

We dragen zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van uw toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct markering of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van een of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Kop van Noord
Randweg 6
1761LR Anna Paulowna

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.